9-σφαιρος & 3-σφαιρος προβολέας από νεφρίτη

compact2